Corsi di recupero (classi 2 e 3 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

Foto dirigente Scolastica

Davide Clodig

Dirigente Scolastico

0

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

 

Od 2. do 11 septembra šola organizira tečaje za utrjevanje znanja na humanističnem (italijanščina in slovenščina) ter na matematičnem znanstvenem področju (matematika in tehnologija), ki so prvenstveno namenjeni učencem, za katere je bil pripravljen individualiziran učni načrt (PAI).

Tečaji se bodo odvijali od 2. do 4. septembra izključno za učence z individualiziranim učnim načrtom PAI.

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra se tečajev lahko udeležijo tudi ostali učenci, pod pogojem, da aktivno in odgovorno sodelujejo.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« (v sporočilu, ki ga dobite v elektronskem denevniku) potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite ob morebitnih težavah.

Iz organizacijskih in varnostnih razlogov bodo prijavljeni učenci morali slediti vsem tečajem.

 

V prilogi dobite urnik (pouk se bo odvijal od 8.00 do 12.30).

V naslednjih dneh boste dobili še dodatna navodila in pravila za varnost.

 

***

 

Oggetto: Corsi di recupero (classi 2 e 3 della scuola sec. di I grado)

 

Come preannunciato, dal 2 all’11 settembre la scuola organizza i corsi di recupero nel settore umanistico (italiano e sloveno) e in quello matematico-scientifico (matematica e tecnologia), che sono indirizzati principalmente agli allievi destinatari del Piano degli apprendimenti individualizzato – PAI.

 

I corsi si terranno dal 2 al 4 settembre unicamente per gli allievi con Piano degli apprendimenti individualizzato – PAI.

Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre potranno aggregarsi anche gli altri allievi, a patto che si impegnino a partecipare attivamente e responsabilmente.

 

Perciò invitiamo tutti gli interessati a confermare la propria presenza con una spunta su “Aderisci” (nella comunicazione inviata tramite il registro elettronico) entro martedì 1 settembre 2020. E’ possibile segnalare eventuali problemi utilizzando la casella di testo.

Per questioni organizzative e di sicurezza gli allievi che intendono partecipare dovranno seguire tutti i corsi.

 

In allegato trovate l’orario (le lezioni si svolgeranno dalle 8.00 alle 12.30)

Nei prossimi giorni riceverete anche ulteriori indicazioni e regole relative alla sicurezza.

Skip to content